Neonova AB

Pict-O-Stat - Introduktion

Pict-O-Stat är ett enkätverktyg som använder sig av Pictogramsymboler, fotografier och inspelat tal för att presentera och förtydliga frågeställningar och svarsalternativ för personer med olika former av kognitiv funktionsnedsättning.

Till programmet hör ett stort bibliotek med beprövade frågor och enkäter som noggrant utformats för att vara tillgängliga för en så stor målgrupp som möjligt. Anpassade frågebibliotek finns för daglig verksamhet och för boenden och det går också enkelt att komplettera med egna verksamhetsspecifika frågor och enkäter.

Bakgrund

Brukarundersökning med Pict-O-Stat

I lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) från 2005 ställs höga krav på brukardelaktighet och inflytande. Brukarna skall ges möjlighet att själva uttrycka åsikter och önskemål kring sin arbets- och boendemiljö i så hög grad som möjligt.

Det är dock svårt för enskilda verksamheter att avsätta den tid och de resurser som krävs för att på egen hand ta fram ett heltäckande och praktiskt tillämpbart arbetsmaterial som tillmötesgår dessa krav.

Att dela ut traditionella pappersenkäter till personer som många gånger varken kan läsa eller skriva ger sällan önskat resultat. Personliga intervjuer är enormt tidskrävande och man riskerar att negativ kritik inte tas upp p.g.a rädsla att stöta sig med någon.

Med hjälp av Pict-O-Stat kan man dock ge brukarna nya möjligheter att självständigt och anonymt utvärdera sin arbets- och boendemiljö och kan på så sätt få tillgång till tillförlitlig information om hur verksamheten upplevs.

Det medföljande frågematerialet är utformat specifikt för att användas vid kvalitetsutvärderingar vid dagliga verksamheter och boenden och har tagits fram av specialister med mångårig erfarenhet av utformning av brukarunderökningar för LSS-verksamheter.

Pict-O-Stat ger de kvalitetsansvariga i organisationen möjlighet att på ett objektivt sätt uppnå kvalitetssäkringsmål med hjälp av lättillgänglig och påtaglig statistik som gör det lätt att skapa analyser och lägga upp åtgärdsplaner och som kan ligga till grund för ett vidare kvalitetsarbete och för att stärka delaktigheten i hela organisationen.

Anpassningar och tillgänglighet

Pict-O-Stat enkät - nivå 2 (klicka för att förstora)

Frågorna i Pict-O-Stat kan ställas på tre olika tydlighetsnivåer beroende på brukarens stödbehov.

Frågorna kan anpassas för varje enskild brukare med personliga fotografier och talinspelningar för att kunna ge maximalt stöd till de som behöver det.

Pict-O-Stat fungerar även utmärkt tillsammans med de flesta datorhjälpmedel så som pekskärm, touchkontroller, Flexiboard, m.fl. Det finns även funktioner för scanning som gör det möjligt att besvara enkäter med en enda touchkontroll.

Eftersom Pict-O-Stat är webbaserat så går det att nå från vilken internetansluten dator som helst. Enkäterna behöver alltså inte besvaras på verksamheten utan kan lika gärna utföras hemifrån eller från annan plats.

Frågebiblioteket

Det medföljande frågebiblioteket i Pict-O-Stat innehåller ett hundratal beprövade och noggrant utformade frågor som är indelade i olika kvalitetskriterier. Kvalitetskriterierna täcker in olika aspekter av verksamheten och ger tillsammans en mycket utförlig bild av hur den upplevs av brukarna.

Exempel på kvalitetskriterier:

Frågebiblioteket för boende har tagits fram i samarbete med Omsorgskontoret i Norrköpings Kommun. I projektgruppen ingick bland annat Pia Käcker, doktor i handikappvetenskap och kommunens tillgänglighetssamordnare Emma Johansson. En FoU-rapport om utvecklingsarbetet finns att beställa från PUFF-enheten i Norrköpings Kommun.

Frågeskaparen(klicka för att förstora)

Det går också alldels utmärkt att skapa egna frågor för att komplettera med mer verksamhetsspecifika frågeställningar.

Med frågeskaparverktyget går det enkelt att pussla ihop bilder, ljud och Pictogram till egna skräddarsydda frågor. I programmet finns ett komplett Pictogrambibliotek som fritt kan användas när du skapar nya frågor.

Frågorna ingår i sin tur i de medföljande enkäter som finns i programmet. Även här går det alldeles utmärkt att skapa egna enkäter och plocka in frågor både från det medföljande och det egna frågematerialet.

Utförande

När man bestämt sig för en enkät som man vill använda så skapar man en undersökning där man kopplar ihop en enkät med de personer som man vill ska besvara den.

Ny undersökning (klicka för att förstora)

När en enkät startats kommer programmet först att läsa upp ett välkomstmeddelande som förklarar vad enkäten går ut på och varför den skall besvaras. Det går också att se en animation som berättar var och hur man ska trycka för att besvara och navigera mellan frågorna.

Därefter kommer programmet i tur och ordning att läsa upp frågor och svarsalternativ och invänta ett svar. Frågorna framställs och förtydligas utifrån de individuella och generella anpassningar som gjorts för varje person.

Frågorna besvaras genom att man väljer ett svarsalternativ, antingen genom att trycka direkt på skärmen om man använder pekskärm, på en Flexiboard, touchkontroll, eller genom att klicka som vanligt med mus / trackball, etc.

Målet är att alla självständigt skall kunna svara på enkäterna och det har i praktiken visat sig att många personer också gör det redan första gången de använder programmet, medan andra behöver lite mer övning eller assistans.

Statistik, analyser och åtgärdsplaner

Spindeldiagram (klicka för att förstora)

När alla har besvarat sina enkäter är det dags att ta en titt på statistiken. Statistiken sammanställs automatiskt av programmet och kan grupperas på olika parametrar som ålder, kön och brukargrupp för att t.ex. bara visa statistik för kvinnor som är över 45 år och som hör till gruppen Kajutan.

Statistiken kan också korsrefereras för att exempelvis se vad de som svarat Nej på frågan "Har du något att göra när du är ledig?" svarat på andra frågor.

Statistiken kan åskådliggöras på flera olika sätt, exempelvis som spindeldiagram, stapeldiagram eller texttabell och kan också exporteras till Excel för vidare bearbetning.

Dessa funktioner gör det enkelt att identifiera vilka styrkor respektive svagheter som finns i verksamheten samt att finna eventuella dolda mönster, som t.ex. att trivseln bland äldre brukare i grupp A är markant lägre än i grupp B, etc.

Analys (klicka för att förstora)

I det inbyggda analysverktyget kan man sedan analysera resultatet för enskilda frågor och lägga in eventuella åtgärder man vill vidta för att förbättra resultatet.

Om man hittat ett område som man vill förbättra och sedan också vidtagit åtgärder i detta syfte så kan man enkelt se om åtgärderna gett önskat resultat genom att skapa en uppföljningsenkät och jämföra resultaten mellan den ursprungliga- och uppföljningsenkäten.

Genom att upprepa denna procedur på regelbunden basis kan man på ett konkret och målmedvetet sätt förbättra och säkra kvaliteten i verksamheten och dessutom få ett kvitto på att ens arbete gett resultat.

Omdömen & referenser

"...genom ett väl genomtänkt användargränssnitt i ett flexibelt kommunikationsverktyg kan brukarna ge uttryck för sina behov och intressen på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Införandet av Pict-O-Stat har radikalt förändrat arbetsförhållandena i den dagliga verksamheten för både en utsatt grupp brukare och för deras handledare. Arbetssättet med Pict-O-Stat är förebildligt för daglig verksamhet inom det kommunala ansvaret och bör kunna bidra till en väsentlig förbättring i livskvaliteten för brukare inom daglig verksamhet i hela landet."

Wanja Lundby-Wedin, Juryordförande Users Award

"Vi har genom användandet av Pict-O-Stat fått insikt om brukarnas arbetsmiljö, och det har genom uppföljning givit konsekvenser i våra metoder och arbetssätt. Även personalens arbetsmiljö har förbättrats, genom att vi känner att vårt arbete känns mer tillfredställande när vi på ett lättåskådligt sätt kan utläsa kvaliteten på habiliteringsarbetet."

Barbro Jacobsson, Chef Intraprenaden Hantverkargården

Pict-O-Stat används för närvarande i ett 100-tal kommuner över hela landet.

Mer information

Om du vill veta mer om Pict-O-Stat eller för att få en personlig demonstration av programmet (via dator och telefon) så är du varmt välkommen att kontakta Ingalill Fahlström.

Samarbetspartners

Pict-O-Stat är utvecklat i samarbete med: