Neonova AB

Pia Käcker, doktorand vid Institutet för handikappvetenskap IHV, Linköpings och Örebro universitet sedan år 2001, anställningen har hon i Norrköpings kommun.

Arbetet består framför allt av olika utvärderings uppdrag. För tillfället handlar utvärderingen om att ta reda på vad en grupp personer med utvecklingsstörning, boende på fem olika gruppbostäder själva tycker om sitt gruppboende.

I arbetet med att ta fram ett bra utvärderingsinstrument föll valet på Pict-O-stat, frågan som restes var skulle Pict-O-stat vara användbart om frågorna anpassades till boende?

Pia arbetar nu fr. o m december 2005 tillsammans med Ingalill Fahlström från Järvsö Vårdinformatik för att en ny modul för Pict-O-stat boende ska tas fram. Arbetet beräknas pågå under hela år 2006.

Pia Käcker i växthuset

Externa utvärderingsuppdrag

På uppdrag av Institutet för handikappvetenskap pågår sedan dec. 2004 en utvärdering av ett arvsfonds finansierat projekt SPIRA som drivs av Furuboda Folkhögskola.

Spira ingår som en del i kursen ”På väg igen”, vilket är en kurs för personer med förvärvade hjärnskador. I kursen får deltagaren bl.a. vistas i en stimulerande miljö i ett växthus.

Utvärderingen pågår under projekttiden fram till juli 2007 och syftar till att undersöka hur växthusmiljön och trädgårdsämnet upplevs av deltagarna.

Avhandlingen

En studie om kommunikation/interaktion mellan personer med grav förvärvad hjärnskada och deras anhöriga/närstående samt personal. Vad, vilka faktorer får kommunikationen att fungera när fungerar den och när fungerar den inte? Avhandlingen beräknas vara klar under senare delen av år 2006.

Sammanfattning

Varje år drabbas 70 000 personer av förvärvad hjärnskada. Ett mindre antal av dessa personer får svåra hjärnskador och omfattande funktionshinder vilket även ofta inkluderar kognitiva och språkliga svårigheter. Trots sina svåra skador räddas många fler personer till livet idag, till stor del p.g.a. en väl utvecklad intensivvård.

Det handlar ofta om unga personer som kommer att leva under många år med svåra funktionshinder. Studien inkluderar 11 personer med förvärvad (inte medfödd) svår hjärnskada. Deltagarna i studien saknar verbalt tal och de är därför beroende av sin omgivning för att kunna kommunicera. Omgivningen måste lära sig tolka och förstå icke verbala signaler för att personen skall kunna få egna behov och önskningar tillgodosedda, men även för att ett socialt samspel skall komma till stånd.

För att få fram data har ett stort antal intervjuer med anhöriga och personal/personliga assistenter till personer med svår förvärvad hjärnskada gjorts. Utifrån en analys av intervjutexter har sedan videoinspelningar gjorts, där den hjärnskadade personen själv och dennes personal har medverkat. Datamaterialet har därefter analyserats med hjälp av Grounded theory, en vetenskaplig metod för analys av kvalitativ data.

Arbetsbakgrund

Pia har arbetat med handikappfrågor under hela sitt yrkesverksamma liv. Hon började som sommarvikarierande vårdbiträde 1971 vid ett av landstingets vårdhem i Östergötland och efter avslutad gymnasieutbildning fortsatte hon att arbeta som vårdare och efter fullgjord utbildning som vårdarinna, det blev också tre år som terapibiträde.

Efter avlagd arbetsterapeutexamen (1982) har Pia arbetat på dagcenter för personer med utvecklings störning och från 1984 var hon föreståndare för ett dagcenter. Därefter har hon arbetat som verksamhetschef, dvs. ansvarig för daglig verksamhet i fyra Östgötska kommuner från 1989 och fram till kommunaliseringen 1993.

Från 1993 arbetade Pia som enhetschef för boende och dagcenter i Norrköpings kommun och från 1994 som ”Beställare” av handikappverksamhet. Tjänsten innebar ett ansvar för att tillgodose att personer som tillhörde LSS-personkrets och som beviljats insatsen boende och daglig verksamhet fick insatsen tillgodosedd.

Pia Käcker
E-post: pia.kacker@norrkoping.se
Telefonnr: 011 - 15 21 32 / 013 - 28 25 59 / 0730 - 20 22 65